Managing Strategic Accounts

Managing Strategic Accounts

Managing Strategic Accounts™ pomaga menedżerom klienta (account manager) w wypracowywaniu kompleksowego planu współpracy z klientem w kierunku utrwalenia relacji, pogłębienia współpracy, generowania nowego biznesu.

Adresowane wyzwania:
 • Brak pełnego wykorzystania potencjału współpracy z obecnymi klientami,
 • Wypieranie z relacji z klientami przez firmy konkurencyjne,
 • Oportunistyczne lub reaktywne zarządzanie portfelem klientów,
 • Brak lub niewystarczająca współpraca działów w zakresie współpracy z obecnymi klientami.
Opis rozwiązania:
 • Spotkanie startowe z liderami w celu zainicjowania i dostosowania programu,
 • Wywiady w celu pogłębionego zrozumienia punktu widzenia klientów,
 • Warsztat, w czasie którego menedżer klienta planuje proaktywne pogłębienie biznesu,
 • Przegląd planu z klientem oraz uzyskanie jego aprobaty dla zaplanowanych działań.
Korzyści:
 • Lepsze zestrojenie działań sprzedażowych ze strategią klienta,
 • Proaktywne kreowanie nowych szans sprzedażowych,
 • Trwalsze relacje z klientami poprzez proaktywne zaangażowanie we współprace oraz kreowanie wartości,
 • Postrzeganie twojej firma jako wartościowego partnera biznesowego.
Silne strony rozwiązania:
 • Bezpośrednie zaangażowanie klienta w tworzenie i wdrożenie planu współpracy,
 • Trwały wpływ na jakość relacji z klientami poprzez systematyczne i ustrukturyzowane przeglądy jakości współpracy.
 • Praktyczna metoda postrzegana jako wartość przez zespoły sprzedażowe,
Top